برند : Esoterica Tobacciana


Peacehaven

Peacehaven

Brand: Esoterica Tobacciana
Blend: Straight Virginia
Contents: Virginia
Flavoring: None
Cut: Flake
Packaging: 8oz Bag
Country: UK

 

از خانواده توتون های ویرجینیای خالص می باشد
ترکیبی از انواع ویرجینیا شاما شش گونه کلی ، که نتیجه آن پروفایل طعمی متشکل از مزه و روایح گوناگون شامل مرکباتی ، علفی ، کاه مانند ، زمینی و خاکی و چوبی می باشد
مناسب جهت دوستداران طعم و عطر خالص ویرجینیا
بصورت فلیک برش خورده است

نوشته شده در تاریخ : 1399/08/26

Tilbury

Tilbury

Brand: Esoterica Tobacciana
Blend: Mixture
Contents: Burley, Virginia
Flavoring: None
Cut: Ribbon
Packaging: 50g Tin, 8oz Bag
Country: UK
 

نوشته شده در تاریخ : 1399/08/26

Penzance

Penzance

Brand: Esoterica Tobacciana
Blend: Balkan
Contents: Latakia, Oriental/Turkish, Virginia
Flavoring: None
Cut: Flake
Packaging: 50g Tin, 8oz Bag
Country: UK

نوشته شده در تاریخ : 1399/08/25

And So To Bed

And So To Bed

Brand: Esoterica Tobacciana
Blend: English Mixture
Contents: Latakia, Maryland, Oriental/Turkish, Virginia
Flavoring: None
Cut: Ribbon
Packaging: 2oz Tin, 8oz Bag
Country: UK

نوشته شده در تاریخ : 1399/08/24

Pembroke

Pembroke

Brand: Esoterica Tobacciana
Blend: English Mixture
Contents: Latakia, Oriental/Turkish, Virginia
Flavoring: Cognac, Alcohol / Liquor
Cut: Shag
Packaging: 2oz Tin, 8oz Bag
Country: UK

نوشته شده در تاریخ : 1399/08/23

Margate

Margate

Brand: Esoterica Tobacciana
Blend: English Mixture
Contents: Latakia, Oriental/Turkish, Virginia
Flavoring: None
Cut: Shag
Packaging: 2oz Tin, 8oz Bag
Country: UK
 

نوشته شده در تاریخ : 1399/08/22